رويای پرودی: گسترش اتحاديّه اروپا به ۳۰ کشور

رم – فرهاد پزشکی – روزنامهء اعتماد
در ماه می سال آينده ميلادی به جمع 15 کشور فعلی اتحاديه اروپا 10 کشور ديگر اروپايی خواهند پيوست. اين در حالی است که آرزوی پرفسور «رومانو پرودی» رييس کميسيون اروپا گسترش اين اتحاديه و رساندن اعضای آن به 30 کشور است.
وی اخيرا در گزارش خود به اعضای پارلمان اروپا، با اشاره به اينکه گسترش اتحاديه اروپا در حال تحقق پذيری است، تأکيد کرد: موج چشمگير پيوستن کشورها به اتحاديه اروپا نه تنها تأثيرات مثبت داشته بلکه يک «انقلاب آرامی» را به وجود آورده که نقش بين المللی اتحاديه ای را که امروزه قدرت جذب در جهان به دست آورده است را پررنگ تر می کند.
به عقيدهء پرودی با توجه به روند توقف ناپذيری که اتحاديه اروپا در جهت توسعه به سوی کشورهای ديگر در پيش گرفته است در آينده بدون شک اتحاديهء اروپا 30 کشور عضو را در خود خواهد گنجانيد.
رييس کميسيون اتحاديه اروپا تصريح کرد: پس از کامل شدن توسعه، اتحاديه اروپا می تواند بر روی مسايل مهم ديگر از جمله «کنفرانس دولتی» بدون فراموش کردن رقابت پذيری هر چه بيشتر به اتحاديه، متمرکز شود.
بروکسل در عين حال ضمن توجه به آينده دور، در ماه های آينده مسايل و مشکلات کشورهای نامزد عضويت در اتحاديه را مورد بررسی قرار خواهد داد.
اتحاديه اروپا تا کنون بررسی های لازم را در بخش های مختلف در رابطه با کشورهای نامزد عضويت، انجام داده است. اتحاديه اروپا اعلام کرده که اين کشورها آمادگی لازم را تا ضرب العجل تعيين شده که اول ماه می سال 2004 است، کسب خواهند کرد.
از مجموع 1400 بخش بررسی شده، کشورهای نامزد عضويت اتحاديه اروپا در 70 درصد بخش ها ضرب العجل تعيين شده را رعايت کرده اند، در 27 درصد از موارد کم و کاستی هايی به چشم می خورد و در 3 درصد برابر با 39 بخش کاستی ها وخيم هستند.
يکی از فاکتورهايی که برای بروکسل از اهميت فراوان برخوردار است، نوين سازی ادارات دولتی و وزارت های دادگستری و کشور و نيز کنترل مرزهای مشترک از سوی کشورهای نامزد عضويت است.
با اينکه برای رومانی و بلغارستان پيوستن به اتحاديه اروپا در سال 2007 مسلم شده است اما هنوز الحاق ترکيه به اين اتحاديه در هاله ابهام قرار دارد. به گفته پرودی سال آينده برای عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا سرنوشت ساز خواهد بود. پرونده مربوط به ترکيه يکی از مهم ترين تصميمات کميسيون اروپا تحت رياست رومانو پرودی خواهد بود. کميسيون اروپا بايد تصميم خود را در ارتباط با پيوستن آن به اتحاديه اروپا تا اول نوامبر سال 2004 ابراز کند.
پرودی در رابطه با منطقهء بالکان نيز تأکيد کرد که در حال حاضر کشور کروواسی درخواست پيوستن به اتحاديه اروپا را ارايه داده است و ساير کشورهای اين منطقه نيز قصد پيروی از کروواسی را دارند.
لازم به ذکر است که کشورهای لهستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، استونی، ليتواانی، لتونی، قبرس، مجارستان و مالت اول ماه می سال 2004 به عنوان اعضای جديد به جمع اتحاديه اروپا خواهند پيوست.

درخواست خدمات