معرفی

در سال ۱۳۴۶ در شهرستان اهر به دنیا آمدم. در سال ۱۳۷۰ در رشته كارشناسی “مترجمی زبان ایتالیایی” دانشكده زبان های خارجی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم.

در سال ۱۳۶۹ فعالیت كاری خود را به عنوان خبرنگار نزد هفته نامهء “عصر ورزش” آغاز كردم. بین سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ سمت “كارشناس و دبیر سرویس ورزش های رزمی” را بر عهده داشتم.

در سال ۱۳۷۳ برای ادامه تحصیلات دانشگاهی و تكمیل زبان ايتاليايی به ایتالیا نقل مكان كردم.

در نوامبر سال ۱۹۹۴ همكاری خود را به عنوان خبرنگار با دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در رم آغاز كردم.

در زمان همكاری خود با ایرنا برخی از وقایع مهم بین المللی در ایتالیا ازجمله: اولین دوره از بازيهای ارتش های جهان (رم ۱۹۹۵)، اجلاس فائو برای غذا در جهان (رم ۱۹۹۶)، اجلاس بين المللی “انسان ها و اديان” انجمن سنت اجيديو (رم ۱۹۹۶)، اولین دیدار محمد خاتمی رييس جمهور ایران از ايتاليا (۱۹۹۶) را پوشش دادم.

در ماه می سال ۲۰۰۰ همكاری خود را با واژه نامه چندزبانی لوگوس به عنوان همكار آن در بخش زبان فارسی آغاز كردم.

از ماه ژانویه سال ۲۰۰۱ مسوولیت گروه “واژه نامه چندزبانی الكترونیكی لوگوس” را بر عهده گرفتم.

در ماه آوريل ۲۰۰۲ مدرك دكترای پژوهشی را در رشتهء “علوم ارتباطات” از دانشگاه “لا ساپینتزا”ی رم دریافت كردم.

از ماه آگوست ۲۰۰۲ فعالیت خود را به عنوان خبرنگار و مترجم فری لنس آغاز كردم.

This post is also available in: ایتالیایی انگلیسی آلمانی

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
532