رييس جمهوری ايتاليا: بدون «پژوهش پايه ای» آينده ای برای اقتصاد ايتاليا و اروپا وجود ندارد

«کارلو آتزليو چامپی» رييس جمهوری ايتاليا طی اظهاراتی، اهميت «پژوهش و جلوگيری از فرار مغزها» را مورد تأکيد قرار داد.
رييس جمهوری ايتاليا که روز چهارشنبه در کنفرانس اقتصادی ايتاليا – رومانی در بخارست سخن می گفت، تصريح کرد: بدون «پژوهش پايه ای» آينده ای برای اقتصاد ايتاليا و اروپا که دوره ای از باخت رقابت و توسعهء کند را طی می کند، وجود ندارد.
وی در عين حال از صاحبان شرکت های کوچک و متوسط خواست تا به نوبهء خود با جرأت با چالش های جديد مقابله کنند.
«چامپی» که خود يکی از بنيانگذاران پول واحد اروپا و نيز وزير اسبق اقتصاد و دارايی ايتاليا می باشد، افزود: «پژوهش پايه ای» دارای اهميت بنيادين است چون منجر به عدم فرار مغزها از کشور می شود.

درخواست خدمات