هيأت وزيران ايتاليا طرح اصلاح نظام بازنشتگی را تصويب کرد

هيأت وزيران ايتاليا طرح اصلاح نظام بازنشستگی در اين کشور را به تصويب رساند.
بر اساس اين مصوبه سن بازنشستگی يا به عبارت ديگر مدت پرداخت بازنشستگی افزايش خواهد يافت به طوری که از سال 2008 صرفاً با 40 سال پرداخت حق بازنشستگی يا 65 سال سن (برای زنان 60 سال) امکان رفتن به بازنشستگی وجود خواهد داشت. اين در حالی است كه در نظام كنونی بازنشستگی ايتاليا، ماليات دهندگان پس از 35 سال خدمت يا در 57 سالگی بازنشسته می شوند.
تصوبب طرح اصلاح نظام بازنشستگی ايتاليا که از سوی “روبرتو مارينی” وزير رفاه اين کشور به کابينه ارايه شده بود مخالفت تمامی اتحاديه های کارگری را برانگيخته است. اتحاديه های كارگری ايتاليا در اعتراض به طرح جديد دولت برلوسكنی اعلام كرده اند در 24 اكتبر اعتصاب سراسری برگزار خواهند كرد.
اعتصاب ميليونها كارگر در سال 94 به طرح كابينه برلوسكنی برای تغيير نظام بازنشستگی به سقوط دولت وی پس از هفت ماه منجر شد.

درخواست خدمات