هیأت وزیران ایتالیا طرح اصلاح نظام بازنشتگی را تصویب کرد

هیأت وزیران ایتالیا طرح اصلاح نظام بازنشستگی در این کشور را به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه سن بازنشستگی یا به عبارت دیگر مدت پرداخت بازنشستگی افزایش خواهد یافت به طوری که از سال 2008 صرفاً با 40 سال پرداخت حق بازنشستگی یا 65 سال سن (برای زنان 60 سال) امکان رفتن به بازنشستگی وجود خواهد داشت. این در حالی است که در نظام کنونی بازنشستگی ایتالیا، مالیات دهندگان پس از 35 سال خدمت یا در 57 سالگی بازنشسته می شوند.
تصوبب طرح اصلاح نظام بازنشستگی ایتالیا که از سوی “روبرتو مارینی” وزیر رفاه این کشور به کابینه ارایه شده بود مخالفت تمامی اتحادیه های کارگری را برانگیخته است. اتحادیه های کارگری ایتالیا در اعتراض به طرح جدید دولت برلوسکنی اعلام کرده اند در 24 اکتبر اعتصاب سراسری برگزار خواهند کرد.
اعتصاب میلیونها کارگر در سال 94 به طرح کابینه برلوسکنی برای تغییر نظام بازنشستگی به سقوط دولت وی پس از هفت ماه منجر شد.

درخواست خدمات