طرح اتحاديه اروپا مبنی بر استفاده از فن آوری تعبيه ريزتراشه در رواديدها

کميسيون اتحاديه اروپا تا پايان سال جاری ميلادی طرح شناسايی الکترونيکی صورت و اثر انگشتان را به تصويب خواهد رساند.
اين طرح در مرحله اول بر روی رواديدها و مجوزهای اقامت برای شهروندان غير اتحاديه اروپا به اجرا گذاشته خواهد شد.
هدف اين طرح که با استفاده از فن آوری الکترونيک به اجرا گذاشته خواهد شد، دشوار ساختن جعل گذرنامه ها و رواديدها می باشد.
طرح يادشده تعبيه يک ريزتراشه (ميکروچيپ) درون گذرنامه ها و ويزاهای صادره از سوی کشورهای عضو اتحاديه اروپا را پيش بينی می کند. اين ريزتراشه ها اطلاعات مربوط به صورت و اثر انگشت دارندگان مدرک را در بر خواهند داشت.
بر اساس اين طرح پانزده کشور عضو اتحاديه اروپا ملزم خواهند شد داده های “زيست سنجی” (بيوترميک) شامل عکس، تجزيه وتحليل چهره و اثر انگشتان را در ويزاهای توريستی و مجوزهای اقامت شهروندان کشورهای ثالث بگنجانند.
اين طرح علاوه بر اين در واقع پاسخی به نگرانی های امريکا بعد از 11 سپتامبر و درخواست واشنگتن مبنی بر گنجانده شدن داده های زيست سنجی در گذرنامه های شهروندان کشورهايی که معاف از دريافت رواديد برای ورود به ايالات متحده هستند، می باشد.
در اين طرح بروکسل مهم ترين عامل امنيتی مدارک جديد را تجزيه و تحليل الکترونيکی چهره افراد قرار داده است.
به گفته دست اندرکاران اين طرح در کميسيون اروپا، شيوهء اصلی به کار برده شده “شناسايی چهره از طريق عکس عددی” است که از طريق تجهيزات الکترونيکی نه تنها امکان شناسايی فوری و دقيق دارنده مدرک را تضمين می کند بلکه امکان ذخيره عکس به صورت الکترونيکی، بايگانی و نيز تسهيل ارسال و تبادل آن را ميسر می سازد.
از آنجا که 80 درصد مهاجران غيرقانونی از طريق رواديدهای توريستی سه ماهه که تنها مدرک برای شناسايی آنها به شمار می رود، وارد اروپا می شوند، شيوهء تعبيه عکس و اثر انگشت دارنده مدرک درون ريزتراشه می تواند کمکی برای مبارزه با ورود غيرقانونی مهاجران باشد.
بروکسل که چهره و اثر انگشتان را دو عامل اصلی برای شناسايی افراد می داند، درج اثر هر ده انگشت دست را در مدارک ضروری به شمار می آورد.
اين طرح در صورت تصويب در کميسيون اروپا بايد از سوی پانزده کشور تا پايان سال 2007 به اجرا گذاشته شود اما با توجه به تقويت کنترل مهاحرت غيرقانونی در کشورهای عضو، پيش بينی می شود که صدرو مدارک جديد از سال 2004 آغاز شود.
تعبيه ريزتراشه در گذرنامه های شهروندان اروپايی نيز در مرحله بعدی انجام خواهد گرفت.

درخواست خدمات