رومانو پرودی: نامزد دوره بعدی انتخابات برای رياست کميسيون اروپا نمی شوم

پروفسور “رومانو پرودی”، رييس کنونی کميسيون اروپا اعلام کرد که برای دوره بعدی انتخابات برای رياست اين کميسيون نامزد نخواهد شد.
وی در گفت و گو با روزنامهء “کوريره دلا سرا” اظهار داشت: “در حال حاضر هدف من به پايان رساندن ماموريت و برنامه هايی که طراحی کرده بودم، می باشد.”
به نظر می رسد که پرودی نخست وزير پيشين ايتاليا – حداقل در حال حاضر- قصد ترک مسند رياست کميسيون اروپا و نامزدی مجدد خود برای دور آينده را ندارد.
يکی از آرزوی های بزرگ پرودی، تشکيل ليستی از نمايندگان “چپ-ميانه” در کميسيون اتحاديه اروپا می باشد اما به نظر می رسد که وی حتی در ازای جامه عمل پذيرفتن اين آرزوی خود نيز راضی به نامزدی مجدد برای سمت رياست کميسيون نيست.
وی در ادامه گفت و گوی خود با روزنامه ايتاليايی افزود: در صورتی که همه چيز بر اساس برنامه پيش رود اول نوامبر سال 2004 به ايتاليا باز خواهم گشت.
لازم به ذکر است که “رومانو پرودی” برگ برنده احزاب چپ و ميانهء ايتاليا در دور بعدی انتخابات برای نخست وزيری به شمار می رود.
با اين حال “ماسيمو دالما” رييس حزب دموکرات های چپ در بارهء نامزدی مجدد پرودی برای سمت رياست کميسيون اتحاديه اروپا اظهار داشته است که حرف زدن در اين باره هنوز زود است و بايد در زمان مقتضی در اين باره صحبت کرد.

درخواست خدمات