دزد خوش قلب به دام افتاد

یک دزد ایتالیایی به خاطر خوش قلبی اش به دام پلیس این کشور گرفتار شد.
مردی که کیف پیرزنی را دزدیده بود با مشاهده دندان مصنوعی داخل آن برای بازگرداندنش به محل سرقت بازگشت.
این مرد 44 ساله که دارای سابقهء چندین دزدی کوچک می باشد، هنگام بازگرداندن دندان مصنوعی، از سوی پلیس که در محل حاضر شده بود، بازداشت شد.
وی در باره توجیه این عمل خود گفت: “فکر کردم که دندان مصنوعی برای پیرزن گران تمام شده است و بنابراین برگشتم تا آن را روی میزش بگذارم”.
* توضیح: داستان این دزد انساندوست آدم را یاد فیلم های “توتو” هنرپیشه فقید ایتالیایی می اندازد.

درخواست خدمات