دعای ویژه برای سیاستمداران

دعایی ویژه برای سیاستمداران ایتالیایی به منظور اینکه بتوانند وظایف خود را “با وجدان و درستکاری” انجام دهند از سوی یک متخصص الهیات سروده شد.
در این دعا که از سوی پدر روحانی “آنتونیو رونجی” نوشته شده، آمده است: “خداوندا تمامی سیاستمداران ایتالیایی را به تو می سپاریم تا بتوانند در صفا و آرامش در خدمت جامعه باشند.
* اینهم اندر حکایت کشیش های روحانی ایتالیایی

درخواست خدمات