دعای ويژه برای سياستمداران

دعايی ويژه برای سياستمداران ايتاليايی به منظور اينکه بتوانند وظايف خود را “با وجدان و درستکاری” انجام دهند از سوی يک متخصص الهيات سروده شد.
در اين دعا که از سوی پدر روحانی “آنتونيو رونجی” نوشته شده، آمده است: “خداوندا تمامی سياستمداران ايتاليايی را به تو می سپاريم تا بتوانند در صفا و آرامش در خدمت جامعه باشند.
* اينهم اندر حکايت کشيش های روحانی ايتاليايی

درخواست خدمات