مقررات جديد رانندگی در ايتاليا

ايتاليا يکی از کشورهايی است که دارای تلفات بالای ناشی از حوادث رانندگی جاده ای می باشد. وزارت کشور ايتاليا اخيراً با توجّه به شروع فصل تابستان و آغاز مسافرت های بين شهری، مقررات جديدی را برای پيش گيری از حوادث رانندگی وضع کرده است که بر اساس امتيازدهی عمل می کند.
اين شيوه که به “گواهينامهء نمره ای” معروف شده است به دليل موفقيت چشمگيرش در هفته های اول به اجرا گذاشته شدنش به عنوان پيش نويس به پارلمان ايتاليا ارايه شد و به زودی به قانون تبديل خواهد شد.
بر اساس مقررات جديد رانندگی‎ در ايتاليا، هر راننده‎‎ای‎ كه مرتكب خلاف در رانندگی شود، در ازای خلافی که انجام داده از گواهينامهء وی امتياز کسر خواهد شد. شخصی که ۲۰ خلاف رانندگی بر روی گواهينامه اش ثبت شده باشد، گواهينامه اش باطل خواهد شد و فرد مجبور به انجام مجدد دوره های آموزشی و نهايتاً آزمون برای دريافت گواهينامه خواهد شد.
مصرف‎ مشروبات‎ الكلی‎‎ ده‎‎ نمره منفی، نبستن كمربند ايمنی‎‎‎ پنج‎ نمره‎ و عدم رعايت‎ مقررات رانندگی و سرعت غير مجاز ده‎‎‎‎ نمره منفی‎‎‎ در بر خواهند داشت.‎ اين‎‎ اقدام‎ دولت‎ ايتاليا از ابتدای‎ ماه‎‎ ژوئن گذشته باعث كاهش‎ حدود سه‎‎‎ هزار تصادف‎ در جاده ها‎ و کاهش چشمگير مرگ‎ و مير ناشی از حوادث رانندگی شده است‎.
فرانسه‎‎ در اروپا مقام‎ اول‎ مرگ‎ و ميرهای‎‎ جاده ای را داراست‎. آخرين‎ آمار حاكی‎ از كشته‎‎ شدن‎ بيش‎ از هشت‎‎ هزار نفر در تصادفات جاده ای‎ در سال ۲۰۰۱ در فرانسه‎ است‎. در اروپا بعد از فرانسه‎‎‎ بيشترين‎ آمار تلفات‎ جاده ای‎ به ترتيب‎ به ايتاليا، اسپانيا و آلمان‎‎ اختصاص‎ دارد. در انگليس‎ و سوئد که دارای کمترين آمار تصادفات‎‎ و تلفات جاده ای هستند، مقررات‎‎ رانندگی‎‎، سرعت مجاز و بستن‎ كمربند ايمنی به‎ شدت‎ از سوی پليس‎ كنترل‎ می‎ شود.
با توجّه به اينکه در ايران نيز ميزان تلفات ناشی از حوادث رانندگی بسيار بالا می باشد، مطالعهء شيوه يادشده از سوی مسوولين و به اجرا گذاشته شدن آن در کشورمان نيز می تواند روش مناسبی برای پيش گيری از حوادث نامترقبه رانندگی باشد.
* خبر تکميلی: سنای ايتاليا روز پنج شنبه ۳۱ جولای مقررات جديد رانندگی را به عنوان قانون به تصويب رساند. اين طرح قبلاً در مجلس نمايندگان ايتاليا به تصويب رسيده بود.

درخواست خدمات