سينمای ايران با چهار فيلم در بخش های مختلف شصتمين دوره از جشنواره بين المللی فيلم "ونيز" حضور می يابد. فيلم های "ابجد" ساخته ابوالفضل جليلی، "پابرهنه به سوی هرات " از "مجيد مجيدی"، "سكوت بين دو خيال" به كارگردانی "بابك پيامی" و "لذت ديوانگی" ساخته "حنا مخملباف"،...