رم – فرهاد پزشکی - روزنامهء اعتماد در ماه می سال آينده ميلادی به جمع 15 کشور فعلی اتحاديه اروپا 10 کشور ديگر اروپايی خواهند پيوست. اين در حالی است که آرزوی پرفسور «رومانو پرودی» رييس کميسيون اروپا گسترش اين اتحاديه و رساندن اعضای آن به 30 کشور است. وی اخيرا در گزارش...