فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

به عنوان يک فری لنس خدمات حرفه ای روزنامه نگاری مزبور را به روزنامه ها، نشريات دوره ای (هفته نامه ها، ماهنامه ها، …)، راديو و تلويزيون و دفاتر مطبوعاتی ارايه می دهم:

– همکاری های حرفه ای هماهنگ و مداوم؛

– اخبار به زبان های ايتاليايی و فارسی؛

– مقالات در مقوله های سياسی، اقتصادی، ورزش و هر بخشی که مربوط به ايتاليا و ايران می شود؛

– مقالات ويژهء پژوهشی؛

– ترجمه از ايتاليايی به فارسی و بالعکس؛

– تهيه مطالب پژوهشی بنا به سفارش رسانه های گروهی؛

– خدمات عکاسی خبرنگاری ديجيتال و عادی؛

– خدمات خبری ويدئويی؛

– گزيدهء اخبار مطبوعات؛

– مقالات تحليلی؛

– ترجمهء گفتارهای فيلم از فارسی به ايتاليايی و برعکس؛

– سازماندهی کنفرانس های مطبوعاتی؛

درخواست خدمات