رم – فرهاد پزشکی - روزنامهء اعتماد بر اساس يک نظرسنجی در ايتاليا، بيننده های شبکه های تلويزيونی در اين کشور در هر ۲۱ دقيقه يک کلمه رکيک می شنوند. هفته نامهء اسپرسو چاپ ايتاليا در شمارهء اخير خود می نويسد: "در اين پژوهش که از سوی مؤسسهء «اِتا مِتا ريسرچ» صورت گرفته...