جامعه

هيأت وزيران ايتاليا طرح اصلاح نظام بازنشتگی را تصويب کرد

هيأت وزيران ايتاليا طرح اصلاح نظام بازنشستگی در اين کشور را به تصويب رساند. بر اساس اين مصوبه سن بازنشستگی يا به عبارت ديگر مدت پرداخت بازنشستگی افزايش خواهد يافت به طوری که از سال 2008 صرفاً با 40 سال پرداخت حق بازنشستگی يا 65 سال سن (برای زنان 60 سال) امکان رفتن به...

مقررات جديد رانندگی در ايتاليا

ايتاليا يکی از کشورهايی است که دارای تلفات بالای ناشی از حوادث رانندگی جاده ای می باشد. وزارت کشور ايتاليا اخيراً با توجّه به شروع فصل تابستان و آغاز مسافرت های بين شهری، مقررات جديدی را برای پيش گيری از حوادث رانندگی وضع کرده است که بر اساس امتيازدهی عمل می کند. اين...