دزد خوش قلب به دام افتاد

يک دزد ايتاليايی به خاطر خوش قلبی اش به دام پليس اين کشور گرفتار شد.
مردی که کيف پيرزنی را دزديده بود با مشاهده دندان مصنوعی داخل آن برای بازگرداندنش به محل سرقت بازگشت.
اين مرد 44 ساله که دارای سابقهء چندين دزدی کوچک می باشد، هنگام بازگرداندن دندان مصنوعی، از سوی پليس که در محل حاضر شده بود، بازداشت شد.
وی در باره توجيه اين عمل خود گفت: “فکر کردم که دندان مصنوعی برای پيرزن گران تمام شده است و بنابراين برگشتم تا آن را روی ميزش بگذارم”.
* توضيح: داستان اين دزد انساندوست آدم را ياد فيلم های “توتو” هنرپيشه فقيد ايتاليايی می اندازد.

درخواست خدمات